รายงานส่งออก ประกันสังคม (สปส.1-10)

By nimitr, 31 May, 2019

สำหรับการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม ประจำเดือน สามารถนำส่งรูปแบบไฟล์ได้ โดย
1. เมนู ออกรายงาน > รายงานส่งออก text file

เมนู รายงานส่งออก text file

2. เลือกรายงานรหัส 19501 สปส.1-10 การส่งเงินสมทบฯ 
- คลิก <ส่งออก..OK>

select report and click export

3. ใส่วันที่โอนจ่าย โดยมีรูปแบบตัวเลข 6 หลัก (ววดดปป) เช่น 150562
- วันที่ 15 > 15
- เดือน พ.ค. > 05
- ปี พ.ศ.2562 > 62

ใส่วันที่จ่าย

4. ใส่ชื่อไฟล์ที่จะเก็บ ปกติโปรแกรมจะตั้งชื่อให้ตามชื่อรายงาน ตามด้วย ปีเดือนวัน เวลา นามสกุล ".txt" และเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับฐานข้อมูลบริษัทที่ออกรายงาน เช่น ในตัวอย่างจะเก็บเป็นชื่อไฟล์ 
"สปส.1-10 การส่งเงินสมทบ (format 135)_620531_1327.txt"

และเก็บไว้ใน path
d:\NimitrPayroll2017\Sample\Data\

***แนะนำให้เก็บตามที่โปรแกรมตั้งไว้ให้ แล้วค่อยไป rename ใน windows ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อในภายหลัง

ใส่ชื่อไฟล์ที่จะเก็บ

5. เสร็จแล้วนำไฟล์ที่ได้ ตามชื่อ และที่เก็บในข้อ 4 ไป upload เข้าเว็บประกันสังคมต่อไป

นำไฟล์ไป upload ส่งประกันสังคม