33. ออกรายงานแล้ว error (...The Microsoft Jet database engine does not recognize [DataCalc3].[U0502]...)

By nimitr, 23 March, 2021

33. ออกรายงานแล้ว error (...The Microsoft Jet database engine does not recognize [DataCalc3].[U0502]

report-error-datacalc3-01 รูปที่ 33-1

สาเหตุ
เกิดจากรายงานดังกล่าวต้องการใช้ข้อมูล [DataCalc3].[U0502]
เพื่อมาแสดงในรายงาน แต่ในฐานข้อมูลของท่านอาจจะไม่มีการคำนวณ
รายการรับหัก รหัส [U0502]

การแก้ไข
ให้ไปเพิ่มข้อมูล รายการรับหักรหัส [U0502] ที่รายงานต้องการใช้
1. เข้าไปที่เมนู คำนวณ > เปลี่ยนแปลงข้อมูลชุด

select 51a07  รูปที่ 33-2

- คลิกเลือก 51a07 เพิ่มฟิล์ดเสริมผลคำนวณงวดปัจจุบัน [Data Calc]
- คลิก ยืนยันการทำงาน OK

ใส่ U0502   รูปที่ 33-3

2. ใส่รหัสตามที่ใน error แจ้งไว้
ตัวอย่าง รูปที่ 33-1 จะแจ้งเป็นรหัส U0502 
- ช่องแรกใส่ U
- ช่องที่2 ใส่ 05
- ช่องที่3 ใส่ 02
- เสร็จแล้วคลิก ตกลง OK

รูปที่ 33-4   รูปที่ 33-4

- คลิก OK
- ลองกลับไป ออกรายงาน ดูใหม่

หมายเหตุ
รหัสที่จะใส่ในข้อ 2. ให้ดูจาก error ในโปรแกรมเงินเดือน ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นรหัสอื่น ก็ให้ใส่ตามรหัสที่หน้าจอ ของผุ้ใช้แจ้งไว้
ซึ่งอาจจะไม่ใช่ U0502 เหมือนตัวอย่าง และอาจต้องทำซ้ำกรณีมี error รหัสอื่นๆ อีก จนกว่าจะแสดงรายงานได้ครับ