โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll

Submitted by nimitr on Mon, 05/02/2022 - 15:03

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll - ประวัติพนักงาน

1. ระบบบัญชีเงินเดือน ที่มุ่งพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง เพื่อช่วยงานผู้ใช้ แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านการจัดการบัญชีเงินเดือน ใช้งานง่าย ขจัดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน เหมาะกับหน่วยงานขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่

2. ด้วยราคาที่เหมาะสมกับแต่ละขนาดของกิจการ

3. คุ้มค่าด้วยการบริการให้คำปรึกษา ดูแลแก้ไขปัญหา สามารถติดต่อได้สะดวก รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาท่านให้หมดไป ท่านจะพึงพอใจ เช่นเดียวกับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน จนได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ และแนะนำต่อ ทำให้มีผู้ใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

4. เสียค่าใช้จ่ายน้อย และควบคุมค่าใช้จ่ายได้ เมื่อเทียบกับการพัฒนาโปรแกรมขึ้นใช้เอง หรือการใช้โปรแกรมต่างประเทศ

5. โปรแกรมเงินเดือน Nimitr เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปไร้ขีดจำกัด

ซองเงินเดือน Nimitr Payslip เพียงแพ็คละ 599 บาท

Submitted by nimitr on Tue, 02/08/2022 - 13:38

การใช้แบบฟอร์ม ใบรับเงินเดือน Nimitr Pay Envelop สำเร็จรูป มีความสำคัญต่อองค์กรของท่าน ในด้านต่างๆ ช่วยให้การบริหารงานบุคคลเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

payslip box

Nimitr Payslip

เพราะไม่ต้องยุ่งยากในการสร้างมาตรฐานแบบฟอร์มเอง สามารถนำข้อมูลที่ใช้ในโปรแกรมเงินเดือน มาแสดงในแบบฟอร์มเพื่อให้พนักงานทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน และ สามารถนำไปปรับปรุงการทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งยังรวดเร็ว ประหยัดเวลา เพราะมีข้อความ และตารางอยู่ในแบบฟอร์มแล้ว โปรแกรมจะพิมพ์เฉพาะข้อมูลของพนักงานแต่ละคนช่วยให้พิมพ์ได้รวดเร็วขึ้น ลดการสึกหรอของหัวเข็ม และผ้าหมึกน้อยลง ยืดอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์

เมื่อพิมพ์เสร็จทางบริษัทฯ เก็บใบปะหน้า ชั้นแรก ไว้เป็นหลักฐานหรือใช้ตรวจสอบภายหลังได้

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll ชุด 5 พนักงาน เพียง 2,000 บาท

Submitted by nimitr on Tue, 02/08/2022 - 13:35

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll 5 พนักงาน

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll
โปรโมชั่นชุด 5 พนักงาน เพียง 2,000 บาท 
( รหัสสินค้า:  NP5EM )

ช่วยงานจ่ายเงินเดือน สะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย
คำนวณรายการรับ/หัก, คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ประกันสังคม, สำรองเลี้ยงชีพ ให้ครบถ้วน
มีรายงานใบจ่ายเงินเดือน, ทะเบียนเงินเดือน, ภงด1, ภงด1ก, สปส1-10, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ 

o เก็บประวัติพนักงานได้ 5 คน/1 บริษัท
o สร้างฐานข้อมูลได้ 3 บริษัท
o ติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC, Notebook ในระบบปฏิบัติการ Windows ได้ 1 เครื่อง
(ลงทะเบียนได้ 3 ครั้ง ในเครื่องเดิม ภายในระยะเวลา 1 ปี เมื่อครบกำหนดตามเงื่อนไข หากต้องการติดตั้งใหม่โปรดซื้อสิทธิ์เพิ่มในราคา 2,000 บาท)

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll ชุด 10 พนักงาน เพียง 3,000 บาท

Submitted by nimitr on Tue, 02/08/2022 - 13:34

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll ชุด 10 พนักงาน

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll
โปรโมชั่นชุด 10 พนักงาน เพียง 3,000 บาท
( รหัสสินค้า:  NP10EM )

ช่วยงานจ่ายเงินเดือน สะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย
คำนวณรายการรับ/หัก, คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ประกันสังคม, สำรองเลี้ยงชีพ ให้ครบถ้วน
มีรายงานใบจ่ายเงินเดือน, ทะเบียนเงินเดือน, ภงด1, ภงด1ก, สปส1-10, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ 

o เก็บประวัติพนักงานได้ 10 คน/1 บริษัท
o สร้างฐานข้อมูลได้ 3 บริษัท
o ติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC, Notebook ในระบบปฏิบัติการ Windows ได้ 1 เครื่อง
(ลงทะเบียนได้ 3 ครั้ง ในเครื่องเดิม ภายในระยะเวลา 1 ปี เมื่อครบกำหนดตามเงื่อนไข หากต้องการติดตั้งใหม่โปรดซื้อสิทธิ์เพิ่มในราคา 3,000 บาท)

แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (แบบซองปิดผนึก)

Submitted by nimitr on Tue, 02/08/2022 - 13:40
แบบฟอร์ม50ทวิ แบบฟอร์ม50ทวิ ชั้นที่1
แบบฟอร์ม50ทวิ ชั้นที่2 แบบฟอร์ม50ทวิ ลายน้ำด้านหลัง

สำหรับพนักงาน ทุกสิ้นปีจะต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) เพื่อให้พนักงานนำไปยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด91) กับทางกรมสรรพากร