การคำนวณพนักงานลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

By nimitr, 16 November, 2016

กรณีพนักงานลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่ยังเป็นพนักงานของบริษัท ก่อนคำนวณจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลพนักงานดังนี้

1. เมนู ข้อมูลหลัก > ประวัติพนักงาน > แท็บ ทั่วไป
- คลิกถูกเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อัตราร้อยละ ให้เป็น 0

ประวัติพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อัตราร้อยละ 0

2. แท็บ รายการรับหักคงที่
- S0780 อัตราสมทบ PF (บริษัท) ให้เป็น 0.00 

S0780 อัตราสมทบ PF (บริษัท)

3. เสร็จแล้วคำนวณ ออกรายงานปกติ