100. รายงาน A3 สามารถย่อพิมพ์ลงกระดาษ A4 ได้

By nimitr, 4 September, 2023

1. Set default เป็นเครื่อง LQ2180
(เครื่องที่สามารถใช้กระดาษ A3 ได้ หรือถ้าเป็นเครื่อง dot Matrix ก็เป็นเครื่องแคร่ยาว)
2. Set กระดาษ LQ2180 เป็น A3 และเป็น Landscape (แนวนอน)
3. ออกรายงาน > รายงานทั่วไป > เลือกรายงานที่ต้องใช้กระดาษ A3 เช่น r4914 > Preview
4. ถ้าแสดงได้แล้ว > คลิกรูปเครื่องพิมพ์ มุมบนซ้าย
5. คลิก CutePDF Writer หรือ driver ที่เป็น PDF
6. คลิก Preferences
7. หน้าต่าง Printing Preferences > Orientation เป็น Landscape
8. คลิก Advanced > Paper Size ให้เป็น A4
9. Scaling เป็น 70% (มากกว่าหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม)
10. คลิก OK
11. คลิก Print > ตั้งชื่อไฟล์ > Save
12. เปิดไฟล์ PDF > สั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์จริง