กรณี แผนก ขึ้นไม่ตรงกลุ่มในรายงาน

By nimitr, 28 November, 2016

กรณีแผนกขึ้นไม่ตรงกลุ่มในรายงาน อาจเพราะรหัสแผนก ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง
1. เมนู ข้อมูลหลัก > ป้อนประวัติพนักงาน (บางรายการ)
2. ด้านขวาคลิกถูกที่รายการ DepartmentTableFor, DepartmentType, แผนก

ป้อนแผนก

- เสร็จแล้วดูข้อมูลตารางด้านซ้าย
ช่อง DepartmentTableFor   ต้องใส่ U (ไม่ให้เป็นช่องว่าง)
ช่อง DepartmentType        ต้องใส่ 10 (ไม่ให้เป็นช่องว่าง)
ช่อง แผนก                        ต้องใส่รหัสตามที่ตั้งไว้ เช่น 000, 001,...

เสร็จแล้วลองไปออกรายงานดูอีกที