สูตรแปลงค่าต่างๆ

By nimitr, 19 November, 2017

สูตรแปลงค่าต่างๆ คือ ฟังก์ชั่นหนึ่งที่เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับโปรแกรมเงินเดือน Nimitr โดยผู้ใช้สามารถสร้างสูตร บวก ลบ คูณ หาร ให้โปรแกรมคำนวณ เงินได้ เงินหัก เพิ่มเติมจากที่โปรแกรมสร้างมาให้ได้ เช่น

กรณีต้องการเพิ่มเงินได้ที่จะนำไปคำนวณเงินสมทบประกันสังคม นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น
U0101 เงินได้1
U0102 เงินได้2
U0103 เงินได้3 

1. เมนู ตั้งค่า > สร้างสูตรคำนวณ > สูตรแปลงค่าต่างๆ

เมนูสูตรแปลงค่าต่างๆ

2. หน้าจอ สูตรแปลงค่าต่างๆ

สูตรแปลงค่าต่างๆจากรูปจะเห็นสูตรลำดับที่ 30-37 เป็นสูตรที่คำนวณหา S0731 เงินได้สำหรับประกันสังคม 
เช่น สูตร 30 รหัสข้อมูล A คือ S0101 เงินเดือน + รหัสข้อมูล B คือ S0151 ค่าแรง + ค่าคงที่คือ 0 
ผลลัพธ์เก็บไว้ที่ C คือ S0731 เงินได้สำหรับประกันสังคม

สูตร 31 ก็เป็นการเอาผลลัพธ์จากสูตร 30 คือ S0731 เงินได้สำหรับประกันสังคม ไป + หรือ - กับรายการรับหักที่ต้องการอื่นๆ ต่อๆไป

กรณีนี้เราต้องการเพิ่มรายได้ U0101, U0102, U0103 เข้าไปรวมเป็นเงินได้สำหรับประกันสังคม ดังนั้นเราจะนำสูตรที่ 32, 33, 34 มาแก้ไขเป็นเงินได้ U0101, U0102, U0103 แทน S0102, S0103, S0104 ที่เราไม่ใช้

3. เริ่มต้นเลือก สูตรที่ 32 > คลิก แก้ไข

แก้ไขสูตรแปลงค่าต่างๆ สูตร 32

- คลิก แว่นขยาย ด้านขวาของรหัสข้อมูล B เปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนรายได้เป็น U0101

 เลือกรหัส U0101

- เลื่อนหา รายการ U0101 > คลิก เลือก > คลิก ยืนยัน OK
- เสร็จแล้วคลิก บันทึก

สูตร 32 เป็น U0101 แล้ว

- จะได้สูตร 32 รหัสข้อมูล B เป็น U0101 ตามต้องการแล้ว
- ทำซ้ำข้อ 3 แก้สูตร 33, 34 ต่อไป

4. เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วผู้ใช้อาจจะลองไปตัวเลข ในรหัส U0101, U0102, U0103 ของพนักงาน 1 คน แล้วลอง คำนวณเงินเดือน และออกรายงาน "46b04 ยอดเงินต่างๆ งวดปัจจุบัน" เพื่อหาดูยอด S0731 เงินได้สำหรับประกันสังคม ว่าได้รวม เงินเดือน กับ U0101, U0102, U0103 แล้วตามต้องการ