ออกรายงานย้อนหลัง แล้ว error (...does not recognize 'DataHistory3.S0624'...)

By nimitr, 1 August, 2018

ออกรายงานแล้ว error (...The Microsoft Jet database engine does not recognize 'DataHistory3.S0624'...)

รายงานย้อนหลัง error datahistory3

สาเหตุ
เกิดจากรายงานดังกล่าวต้องการใช้ข้อมูล "DataHistory3.S0624"
เพื่อมาแสดงในรายงาน แต่ในฐานข้อมูลของท่านอาจจะไม่มีการคำนวณรายการรับหักรหัสนี้

การแก้ไข (วิธีที่1)
ให้ไปเพิ่มข้อมูลรายการรับหักที่รายงานต้องการใช้
1. ก่อนอื่นให้จำ หรือจดรหัสที่แจ้งใน error ดังตัวอย่างนี้คือ "S0624"
2. เข้าไปที่เมนู ข้อมูลหลัก > ข้อมูลงวดที่ผ่านมา

ข้อมูลงวดที่ผ่านมา

- คลิก ปุ่มเพิ่ม (เพิ่ม)

เลือก S0624 คลิกบันทึก

- ฟิลด์ รายการรับหัก > เลือก S0624 (รายการรับ/หัก ตามที่แจ้งใน error)
- คลิก  save (บันทึก)

2. ลองกลับไปออกรายงานดูครับ
3. ถ้ายัง error รหัสรายการรับหักตัวใด ก็ให้ไปเพิ่มตามที่ error แจ้งไว้ครับ

หมายเหตุ
หากวิธีที่ 1 ไม่สามารถ เพิ่ม ข้อมูลได้ลองใช้วิธีที่ 2 ครับ

วิธีที่ 2
1. เข้าไปที่เมนู คำนวณ > เปลี่ยนแปลงข้อมูลชุด

เปลี่ยนแปลงข้อมูลชุด 52C01

- คลิกเลือก 52c01 เพิ่มฟิล์ดเสริมผลคำนวณงวดที่ผ่านมา [Data History]
- คลิก ยืนยันการทำงาน OK

ป้อน S 06 24
- ช่องแรกใส่ S
- ช่องที่2 ใส่ 06
- ช่องที่3 ใส่ 24
ตามรหัสที่ใน error แจ้งไว้

- เสร็จแล้วคลิก ตกลง OK

52C01 ผลการทำงาน

- คลิก OK
- ลองกลับไป ออกรายงาน ดูใหม่ครับ