การทำข้อมูล หักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

By nimitr, 10 October, 2018

1.  กำหนดสถานะเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เมนู ประวัติพนักงาน > เลือกพนักงานที่ต้องการกำหนดสถานะเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
คลิก แก้ไข
คลิกแท็ป ค่าลดหย่อน 
คลิกถูก เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และใส่อัตราที่ต้องการหักเช่น 5

ประวัติพนักงาน คลิกถูกเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หากต้องการกำหนดสถานะเข้ากองทุนฯ ให้พนักงานทุกคน
เมนูคำนวณ > เปลี่ยนแปลงข้อมูลชุด > 49501

กำหนดสถานะเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คลิก <ยืนยันการทำงาน>
เข้ากองทุนฯ                 ใส่   -1
เฉพาะพนักงานประเภท ใส่    S
คลิก <ตกลง>


2. ป้อน S0780 อัตราสมทบ PF (บริษัท) ของพนักงานแต่ละคน

ป้อนอัตราสมทบบริษัท


3. เพิ่มสูตรคำนวณเงินสมทบ PF (บริษัท)
เมนู ตั้งค่า > สูตรแปลงค่าต่าง ๆ

สูตรแปลงค่าต่างๆ

สูตรแปลงค่าต่างๆ

เพิ่มสูตร 51 ดังรูป

4. เสร็จแล้วป้อนข้อมูลอื่นๆ ตามปกติ
5. คำนวณเงินเดือนฯ
6. ออกรายงาน 51504 รายการนำส่งเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แสดงรายงาน